Grupputveckling för arbetsgruppen/teamet/ledningsgruppen

Utveckling för arbetsgruppen/teamet utformas i samverkan med uppdragsgivaren. Vilket innehåll utvecklingsinsatsen får beror på nuläge och vad man vill uppnå. Det kan innehålla allt från att skapa utrymme för gruppen att tillsammans med chefen formulera mål, struktur och innehåll för verksamheten, till att undersöka drivkrafter och motkrafter som påverkar gruppens liv. En annan målsättning kan vara att lära känna nya sidor hos varandra genom att arbeta tillsammans på ett mer “lekfullt” och kreativt sätt. I det kan gruppen och ledaren utforska gruppens kreativa potential och finna sätt att använda denna i arbetsvardagen.

Grupputveckling kan innebära att träna färdigheter i att kommunicera klart och tydligt utan missförstånd inom gruppen och/eller med ledning, kunder och andra runt omkring. Grundsynen är att konflikter är en naturlig del av vardagen och kan vara utvecklande, bara man hittar till en ärlig, öppen och konstruktiv kommunikation. I utvecklingsarbetet kan var och en få insikt om sin egen del i det som sker, samt få kunskaper och redskap för att lösa ev konflikter.

Byte av chef och/eller när man gjort flera nyanställningar kan också vara tillfällen då det är aktuellt med grupputveckling. När gruppen får nya medarbetare förändras rollerna, är också en anledning att hjälpa gruppen att omforma sig.

“Gruppmedlemmarna behöver ledaren för hjälp och vägledning. Ledaren behöver människor att arbeta med, människor att tjäna.”  

- Lao Tzu

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se